Elf kansen voor een rechtvaardig schuldenbeleid

Elf kansen voor een rechtvaardig schuldenbeleid

Dringend advies namens de schuldeisers en de cm-brancheverenigingen

De vier creditmanagementbrancheverenigingen KBvG, NVI, VCMB en VVCM vragen het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat en de (demissionaire) bewindslieden een actieve rol te kiezen om de erosie
van de positie van de schuldeiser te stoppen in het belang van de continuïteit en betrouwbaarheid van het
economisch verkeer. Op basis van de gevoerde discussies tijdens de webinars ‘Herstel de balans tussen
schuldeiser en schuldenaar’ en ‘Stop de preferentie van de overheid bij invordering’ is een dringend advies
voor een rechtvaardig schuldenbeleid opgesteld.

 1. Credit management heeft actueel inzicht nodig in de vorm van een centrale database voor consumenten- en (klein)zakelijke schulden. Een beter en completer schuldenbeeld voorkomt overcreditering, activeert tijdig preventiemaatregelen en versnelt en verbetert de schuldhulpverlening.
 2. Betrek creditmanagementprofessionals bij de beleidsvorming. Maak gebruik van de beschikbare kennis, ervaring en systemen van de beroepsgroep met grote groepen schuldenaren.             
 3. Er is een eenduidige definitie nodig van schuld, risicovolle schuld en problematische schuld waarmee alle ketenpartners werken.
 1. De wettelijke informatieplicht van burgers en bedrijven met schulden moet uitgebreid worden naar transparantie van vermogen, inkomen en lopende schulden. Dit voorkomt onnodige kosten, administratieve druk en stress bij alle betrokkenen.
 2. Er is een efficiëntere manier nodig om een gerechtelijke titel te verkrijgen waarmee onbetwiste vorderingen zo nodig geëxecuteerd kunnen worden. Daarmee wordt de doorlooptijd verkort, de (griffie)kosten voor schuldenaren beperkt en de druk op de rechterlijke macht verminderd. 
 1. De preferentie en bijzondere invorderingsmogelijkheden van de overheid zijn disproportioneel en gaan voorbij aan de consequenties voor de private schuldeisers en voor schuldenaren. Daaraan moet een einde komen om de rechtspositie van de private schuldeisers te herstellen en de schuldenproblematiek te beperken.
 1. Het invorderingsbeleid van de overheid moet structureel worden verbeterd met de kennis en ervaring van creditmanagementprofessionals over segmentatie en differentiatie in beheersmaatregelen. Dat is nodig om het noodzakelijke maatwerk te leveren om de (terug)betaalverplichtingen voor steunmaatregelen en belastingen duurzaam en maatschappelijk verantwoord vorm te geven.          
 2. Het Ministerie van Economische Zaken moet in het politieke debat over schulden en armoede de schuldeiser vertegenwoordigen om de economische waarde van tijdige betaling te borgen.        
 3. Voor de regulering van de incassobranche en de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening is toezicht en handhaving van de regelgeving onmisbaar. Gereguleerde incassobureaus moeten toegang krijgen tot de Basis Registratie Personen.  
 4. Alle gemeentelijke schuldhulporganisaties moeten worden verplicht om consequent gebruik te maken van het Verwijs Index Schuld Hulpverlening-systeem (VISH). 
 1. De creditmanagementbedrijven willen helpen om de schuldhulpverlening te verbeteren. Schuldhulpverlening moet gericht zijn op een duurzame oplossing van de schuldenproblematiek.

Lees hier de korte toelichting van de verenigingen welke adviezen voor hun organisatie het belangrijkste zijn.